Zespół

NASZ ZESPÓŁ

Małgorzata Kielan
dyrektor szkoły

Neurologopeda kliniczny Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
Logopeda dyplomowany Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Filolog języka polskiego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej®

Studia podyplomowe i inne.:
• Studium poznawczo-behawioralnej psychoterapiidzieci i młodzieży
• Oligofrenopedagogika
• Terapia pedagogiczna
• Wychowanie przedszkolne
• Kurs Trenerski “Trening Skutecznego Rodzica” (10-dniowy) Polskie Centrum Edukacji Thomasa Gordona

• Wykorzystanie Testu SON -R 2,5 – 7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka
• Profil Psychoedukacyjny PEP – 3 E. Schoplera
• VB-MAPP: ocena umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzieci z autyzmem
• Certyfikat Testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia
• AFA-SKALA. Jak badać mowę dziecka afatycznego?
• Narzędzia diagnostyczne w terapii jąkania dziecka w wieku przedszkolnym

• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®
• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózg
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
• Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
• Terapia neurobiologiczna
• Stymulacja procesów myślenia
• Stymulacja funkcji poznawczych-wzrokowych, słuchowych i motorycznych
• Metoda Krakowska® w przedszkolu
• Terapia jąkania w podejściu neurobiologicznym
• Manualne torowanie głosek, prowadząca Elżbieta Wianecka (kurs 8-dniowy)

• Szkolenia PECS
• Szkolenia MÓWIK (prowadzący Ewa Przebinda)
• Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji-moduł I oraz moduł II

• III stopniowy kurs doskonalący “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
• Metoda Carolle Sutton w pracy z dzieckiem z autyzmem
• Trudne zachowania osób z autyzmem – model pracy w oparciu o pozytywne, nieawersyjne strategie  („Model wspierania osób z autyzmem” Garry W.La Vigna, Thomas J.Willys)
• Dobra współpraca z Rodziną dziecka/osoby dorosłej z autyzmem
• System Rozwoju Poprzez Zabawę (Growth Through Play, GPS)/kurs 3-dniowy, Łódź
• Model DIR/DIRFloortime
• Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
• Podejście do dziecka wg koncepcji Jespera Juula
• Palin PCI – Terapia interakcyjna rodzic-dziecko

(liczne szkolenia i warsztaty)

(liczne szkolenia i warsztaty)

Angelika Mistecka

Psycholog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Pedagog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Logopeda dyplomowany Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej®
Certyfikowany Terapeuta Bilateralnej Integracji®


Studia podyplomowe i inne.:
• Profilaktyka i terapia pedagogiczna
• Oligofrenopedagogika
• Wychowanie wczesnoszkolne
• Wychowanie przedszkolne

• Certyfikat testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia
• Metody badania zagrożenia dysleksją
• Wykorzystanie Testu SON -R 2,5 – 7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka
• Profil Psychoedukacyjny PEP – 3 E. Schoplera
• VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
• Skala Inteligencji i Rozwoju IDS

• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®
• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
• Stymulacja procesów myślenia – kategoryzacje,myślenie przez analogię, myślenie przyczynowo-skutkowe
• Terapia Neurobiologiczna
• Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych

• Kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin
• Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton
• Absolwent na swoim – kurs doskonalący kompetencje zawodowe dla młodych psychologów i pedagogów
• Trening prowadzenia rozmów pomocowych
• Trening umiejętności społecznych
• III stopniowy kurs doskonalący “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”

• Diagnoza oraz terapia zaburzeń rowoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
• Terapia sensomotoryczna oraz korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
• Logorytmika – ruch, słuch, słowo®

• Terapia ręki I, II stopnia
• Terapia Neurotaktylna®
• Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integarcji odruchów dr Sally Goddard
• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
• Metoda Warnkego® – kurs podstawowy i rozwijający

Daria Mastalerz

Pedagog specjalny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Logopeda Collegium da Vinci
Certyfikowany Terapeuta Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej
Certyfikowany Terapeuta HANDLE® I i II stopnia

• Wykorzystanie Testu SON -R 2,5 – 7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka
• Profil Psychoedukacyjny PEP – 3 E. Schoplera
• VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii
• Certyfikat testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD
do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia
• Narzędzie M-CHAT-R/F

• Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
• Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
• Manualne torowanie głosek, prowadząca Elżbieta Wianecka (kurs 8-dniowy)

• Szkolenie PECS
• Trudne zachowania a komunikacja funkcjonalna PECS
• Superwizje PECS
• Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji – moduł I oraz II
• Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących
• Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I oraz II
• Szkolenie MAKATON® I stopień
• III stopniowy kurs doskonalący “Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”

• Autyzm a seksualność
• Autyzm Seksualność Dylematy
• Trening prowadzenia rozmów pomocowych
• Coaching wychowawczy dla pedagogów i psychologów – jak wspierać współczesnych rodziców?
• Zabawy bez obawy – jak pomóc dziecku które przeżyło traumę?
• Dziecko na kozetce – systemowa terapia dzieci i nastolatków

• Integracja Sensoryczna wg Ayres – szkolenie międzynarodowe – stopień I
• Diagnoza i terapia stymulacyjna Carla Delacato – Stopień I oraz II
• Metoda DIRFloortime®
• Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
• Terapia Ręki I i II stopnia

Klaudia Grzelak

Neurologopeda Collegium da Vinci
Logopeda dyplomowany Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Pedagog Uniwersytet Zielonogórski
Certyfikowany Terapeuta Integracji Sensorycznej®
Certyfikowany Specjalista Wczesnej Nauki
Czytania Metodą Symultaniczno – Sekwencyjną®
Certyfikowany Terapeuta Bilateralnej Integracji®
Certyfikowany Terapeuta Autyzm Akademii


Studia podyplomowe
• Oligofrenopedagogika

• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania®
• Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania® w przedszkolu
• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
• Wykorzystanie Testu SON -R 2,5 – 7 w diagnozie psychologiczno-logopedycznej dziecka
• Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
• Praca z dzieckiem autystycznym – początek drogi. Warsztat praktyczny
• Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją I innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
• Metoda Krakowska® w przedszkolu

• Logopedia
• Certyfikat testu Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca życia do 9. roku życia
• Diagnoza oraz terapia zaburzeń rowoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
• Terapia sensomotoryczna oraz korekta dysfunkcji ustno – twarzowych
• Logorytmika – ruch, słuch, słowo
• Guguhopla, od zabawy do mówienia. Od samogłoski do zdania obrazkowo – literowego
• Kreatywne warsztaty logorytmiczne: planowanie oraz realizowanie profilaktycznych zajęć logopedycznych
• Terapia sygmatyzmu międzyzębowego oraz terapia sygmatyzmu bocznego
• Redukcja zachowań trudnych u osób z zaburzeniami rozwoju poprzez rozwijanie komunikacji funkcjonalnej

• Stymulacja przedsionkowa z włączeniem aktywności wzrokowych i słuchowych
• Diagnoza proscesów integracji sensorycznej
• Specyfika rozwoju psychoruchowego małego dziecka w aspekcie komunikacyjnym
• Terapia ręki I, II stopnia
• Terapia Neurotaktylna®
• Integracja sensoryczna a zaburzenia mowy? Warsztaty praktyczne
• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

• Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego małych dzieci
• Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®
• Rozwijanie kompetencji matematycznych z wykorzystaniem systemu NUMICON

Paulina Marszałek

Psycholog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Certyfikowany Edukator Wczesnego Dzieciństwa
Pozytywnej Dyscypliny®
Certyfikowany Trener Treningu Umiejętności Społecznych®


Studia podyplomowe
• Przygotowanie Pedagogiczne

• Konferencja „Budowanie relacji oraz prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci przejawiających niepożądane zachowania w domu i w przedszkolu”
• Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do 16. roku życia
• Przyjaciele Zippiego – program promocji zdrowia psychicznego małych dzieci
• „Pobawmy się wspólnie. Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym”
• Cykl „Techniki pracy nad poczuciem własnej wartości”: „Praca z wewnętrznym dzieckiem”,
„Praca z negatywnymi myślami”, „Rozwiązywanie problemów i budowanie planu działania”
• KIDS SKILS -szkolenie w zakresie międzynarodowej metody „DAM RADĘ!” i „JESTEM Z CIEBIE DUMNY!”
• Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI®

• Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
• Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami – wspomaganie rozwoju
• Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania w przedszkolu
• Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu

• Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia – masaż
• Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
• Ogólnopolska konferencja „Autyzm w szkole”, Leszno 2017 r.

Andżelika Śniegowska

Psycholog SWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny w Poznaniu
Pedagog Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Studia podyplomowe
• Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

• Diagnoza i terapia neuropsychologiczna dziecka z dysfunkcją układu nerwowego
• Kurs podstawowy psychoterapii systemowej
• Racjonalna Terapia Zachowania
• Trening umiejętności społecznych
• Zachowania trudne u dzieci ze spektrum autyzmu-interwencja behawioralna

• Terapia neurobiologiczna dla początkujących
• Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
• Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu
• Stymulacja funkcji poznawczych-wzrokowych, słuchowych i motorycznych
• Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)

• Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
• Jak się bawić z dzieckiem z autyzmem?
• Wprowadzenie komunikacji wspomaganej u dziecka z autyzmem
• Praca z dzieckiem z autyzmem z przedszkolu
• Konferencja „Autyzm a praktyka oparta na dowodach”
• Matematyka Montessori
• Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących

REGGIO INSPIRACJA

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukascji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY ❤

REGGIO INSPIRACJA

Nasz specjalny fanpage to miejsce w którym inspirujemy Rodziców, Nauczycieli Edukascji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej i Terapeutów z całej Polski!

Prezentujemy na nim swoje AUTORSKIE REGGIO POMYSŁY ❤

Jeśli zainteresowały Cię nasze wartości i chcesz dowiedzieć się więcej, napisz lub zadzwoń do nas. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nam jeśli poszukujesz terapeutycznego wsparcia dla swojego dziecka.

Szkolenia, warsztaty dla Rodziców, Nauczycieli i Specjalistów.

Prowadzimy przedszkole integracyjno-terapeutyczne.

Zapraszamy!